BAS Бухгалтерія ПРОФ

BAS БухгалтеріяНе секрет, що підприємства та організації різних форм власності стикаються з проблемами автоматизації бухгалтерського обліку. Для полегшення цих завдань й була розроблена програма «BAS Бухгалтерія». Отже, «BAS Бухгалтерія» - це готовий інструмент для вирішення всіх завдань, які стоять перед бухгалтерією компанії. Існуюче прикладне рішення варто використовувати, якщо бухгалтерська служба несе повну відповідальність за бухгалтерський облік в компанії, від виписки первинної документації до формування бухгалтерської звітності.

1. Можливості
Бухгалтерський облік в BAS - спрямований на автоматизацію бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкових (регламентованих) звітів в організаціях, які здійснюють будь-які види підприємницької діяльності: оптову та роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво й т.п. Бухгалтерський та податковий облік ведеться згідно з нормами Податкового кодексу та інших законодавчих актів.
BAS Бухгалтерія - забезпечує вирішення всіх завдань, які стоять перед бухгалтерією підприємства, зокрема – виписку первинної документації, облік продажів тощо. Це прикладне рішення також може бути присвячене бухгалтерському та податковому обліку, використовуватись для автоматизації завдань інших служб (наприклад, відділу продажів).
BAS Бухгалтерія включає план рахунків, який відповідає вимогам чинного законодавства, що знаходять своє відображення в відповідній звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки.

2. Облік документів та типові операції
Основний спосіб відображення господарських операцій в обліку – введення документації згідно з конфігурацією. Конфігурації можуть бути наступними:
• Типовими, зазвичай, призначеними для загального корпоративного обліку;
• Галузевими, в яких враховані специфічні обставини роботи компанії у конкретній галузі.
• Замовними, спеціально розробленими для вашої компанії. Дані конфігурації зазвичай створюються шляхом зміни типових конфігурацій.
У більшості випадків конфігурація в системі BAS Бухгалтерія відкрита для змін та удосконалень. Просту зміну, наприклад, додавання нового субрахунку до плану рахунків, ймовірно, зробить й сам бухгалтер. Комплексні ж вдосконалення щодо зміни алгоритмів документації та звітності покладаються на програмістів.
Отже, зовнішній вигляд та функції програми в основному залежать від конфігурації.
BAS Бухгалтерія – це конфігурація, призначена насамперед за все для бухгалтерського обліку. У ній є все необхідне для ведення обліку товарів та торгових операцій, матеріалів й виробничого процесу, реалізації продукції, товарів, робіт та послуг, обліку ОС, НМА та заробітної плати. Є можливість ведення податкового обліку. Правда на відміну від спеціалізованих конфігурацій бухгалтерська частина торгових операцій та фонду оплати праці детально не реалізована, але програма дозволяє побачити повну картину фінансового становища підприємства.
За допомогою функціоналу BAS Бухгалтерія ви зможете вести облік діяльності декількох організацій, причому бухгалтерія кожної організації може зберігатися в окремій базі даних.
Ведення декількох юридичних осіб в одній інформаційній базі даних дозволяє використовувати регулярні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників та складів. Крім того, менеджери можуть переглядати підсумкові дані зі всіх організацій разом, наприклад, загальну суму коштів на всіх поточних рахунках або загальну суму продажів.

3. Ведення діяльності декількох організацій
Завдяки функціоналу BAS Бухгалтерія можна вести облік діяльності декількох організацій, а бухгалтерська інформація кожної організації може зберігатися в окремій базі даних.
Ведення декількох юридичних осіб в одній інформаційній базі даних дозволяє використовувати регулярні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників та складів. Крім того, менеджери можуть переглядати підсумкові дані зі всіх організацій разом, наприклад, такі як загальна сума коштів або загальний обсяг продажів на усіх поточних рахунках.

4. Облік ТМЦ
Бухгалтерський облік товарів, матеріалів та готової продукції реалізується відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» та методичних принципів її застосування. Під час їх вибуття використовуються такі методи оцінки запасів:
• Середньої собівартості.
• FIFO (метод першого входу-першого виходу).
• Згідно ціни продажу з використанням середнього відсотка націнки (роздріб)
Кожна організація може самостійно вирішувати, які саме методи оцінки їй використовувати.

5. Складський облік
Існує два види складського обліку: кількісний та кількісно-сумовий. Відмінність між ними полягає в тому, що в першому випадку при оцінці складських запасів для цілей податкового та бухгалтерського обліку не враховується, з яких складів вони отримані.
Якщо ж дана функція вам не потрібна зовсім, ви можете відключити складський облік.
Зареєструйте дані інвентаризації в «Бухгалтерії BAS», і ці дані будуть автоматично порівнюватися з даними бухгалтерського обліку. Виходячи з результатів інвентаризації, визначається надлишок або списується недостача.

6. Облік торговельних операцій
BAS Бухгалтерія автоматично зберігає в програмі записи щодо надходження й продажів товарів та послуг. При продажу товарів виставляється рахунок на оплату та формується податкова накладна. Оптові угоди враховуються згідно з договорами з покупцями та постачальниками.
Щодо роздрібної торгівлі в BAS Бухгалтерії реалізована можливість реєстрації продажу відразу або на основі результатів інвентаризації. Товари можуть бути враховані за ціною покупки або продажу.
Автоматично відбувається й облік повернень (від покупця або постачальника). Передбачено й використання різних типів цін: закупівельна, оптова, дрібнооптова та ін.

7. Облік комісійних операцій
В BAS Бухгалтерії автоматизована облікова обробка надходження й реалізації товарів та послуг, включаючи оптову, комісійну та роздрібну торгівлю. Усі операції з оптової та комісійної торгівлі обліковуються відповідно до угод з покупцями та постачальниками. Відображаючи в програмі продаж товарів, ви легко зможете виставляти рахунки на оплату, оформити накладні та рахунки-фактури. Крім того, автоматично буде відображено повернення товару від покупця постачальнику.
У програмі також передбачено врахування транзакцій з передачі товарів в субкомісію. Ви зможете розрахувати термін утримання комісії, зареєструвавши звіт комісіонера або згенерувавши звіт для комітента.

8. Облік операцій з тарою
Тара ведеться на субрахунку 284 «Тара під товарами». Для обліку порожньої тари в BAS Бухгалтерії (наприклад, ящиків, що звільнилися після продажу товару) зручніше відкрити окремий субрахунок.

9. Облік банківських та касових операцій
BAS Бухгалтерія дозволяє вести облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів (як в національній, так і в іноземній валюті) в процесі розрахунків з постачальниками, покупцями та відповідальними особами. Крім того, реалізована можливість введення та друку прибуткових й видаткових касових ордерів, та платіжних доручень. На підставі цих документів й формується Касова книга.

10. Облік розрахунків з контрагентами
Розрахунки з контрагентами в BAS Бухгалтерії можуть здійснюватися як в гривні, так і в іноземній валюті. Проведена транзакція автоматично розраховує обмінний курс та різницю в сумі, причому по кожній операції. Розрахунки з покупцями та постачальниками обліковуються відповідно до договорів та спеціальних розрахункових документів (з інструкціями). Метод розрахунку кожного документа визначається індивідуально.

11. Бухгалтерський облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів
Методологічна основа бухгалтерського обліку в BAS Бухгалтерії - це:
• П (С) БО 7 «Основні засоби»;
• П (С) БО 8 «Нематеріальні активи»;
• П (С) БО 9 «Запаси».
Програма може автоматично виконувати такі операції, як приймання, облік, амортизація, модернізація, передача, списання та інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів. Ви також можете розподілити накопичену амортизацію поточного місяця на кілька рахунків. Для основних фондів, що використовуються сезонно, надається графік амортизації.
Що ж до малоцінних активів, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації автоматизовані.
12. Облік виробництва
В BAS Бухгалтерії реалізована можливість ведення обліку обробки сировини, наданого замовником (давальницької сировини). Ви також можете розрахувати собівартість продукції та послуг, вироблених в основному та допоміжному виробництві. Фактична вартість обчислюється в кінці місяця, в інтервалі для розрахунку використовується планова собівартість.

13. Облік напівфабрикатів
Напівфабрикати - призначені для використання в процесі господарської діяльності. BAS Бухгалтерія передбачає автоматичний облік напівфабрикатів та розрахунку їх собівартості.

14. Облік непрямих витрат
Загальні виробничі витрати розподіляється відповідно до нормативних виробничих потужностей. Такий функціонал в програмі BAS Бухгалтерія реалізований з урахуванням П(С) БО 16 «Витрати».
Варто також згадати, що метод розподілу можна встановити, як для всіх витрат, або ж він може бути встановлений окремо для кожної статті витрат та кожного підрозділу. Основою розподілу є:
• Обсяг виробництва - основою розподілу є кількість виробленої продукції в поточному місяці;
• Матеріальні витрати – основою виступає сума витрат, відображених за рахунком 23 і в якості статті витрат яких зазначено «Матеріальні»;
• Планова собівартість - обліковою базою виступає - планова вартість продукції (послуги), виробленої в поточному місяці;
• Оплата праці - основою розподілу є сума витрат, відображених у статті витрат типу «Матеріальні» на рахунку 23.

15. Заробітна плата та кадровий облік
Програма BAS Бухгалтерія дозволяє вести облік руху Кадровий облікперсоналу, включаючи співробітників як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, зокрема внутрішнім. Забезпечується формування типових форм відповідно до трудового законодавства.
В системі розроблені й автоматизовані наступні процеси:
1. Розрахунок заробітної плати.
2. Ведення розрахунків з працівниками (включаючи виплату та переказ заробітної плати на карткові рахунки).
3. Формування звітів по ПДФО та виплат до фонду соціального страхування.
4. Облік оподаткування заробітної плати співробітників.
Документ «Нарахування заробітної плати, наданої працівникам організації» - це основний документ, що складається з розрахунку заробітної плати, розрахунку виплат, ПДФО, виплат до фонду оплати праці. Кнопка «Заповнити та розрахувати» автоматично розрахує заробітну плату співробітників організації на основі запланованих показників.
Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» може бути використаний, як для обліку розрахунків зі всіма працівниками в цілому, так і для кожного працівника окремо.
У рамках зарплатних проєктів ведеться облік особових рахунків співробітників. Оплата може бути перерахована будь-якому працівнику, як через банк, так і через касу. Причому, при виконанні розрахунків – враховуються законодавчі нюанси відносно розрахунків з інвалідами та пенсіонерами.

16. Спрощений кадровий облік
Відносно спрощеного кадрового обліку, необхідно зазначити, що він «звертається» до інформації (робота зі співробітниками, плановий оклад тощо) вказаній в картці співробітника. Це дає можливість, не створювати кадрові документи. Але у випадку, коли відбудеться оперативний облік, не підтримується збереження історії внесених змін. Якщо є потреба, можна перейти від спрощеного до повного кадрового обліку.

17. Спрощений облік нарахувань
Використання спрощеного обліку нарахувань можливе лише за умови вибору спрощеного кадрового обліку. У цьому випадку інформація про нарахування працівників відображається у вигляді рядка в документі (не потрібно вказувати інші деталі). Обмеженнями системи є використання лише денної форми нарахування заробітної плати, індексації, нарахування фіксованої суми, а не перехідні нарахування. Але ви можете будь-коли перейти на повний облік без перетворення даних.
Реалізуйте можливість більш потужного розрахунку заробітної плати та обліку персоналу у рішенні «BAS Бухгалтерія КОРП».

18. Підтримка різних форм оподаткування
BAS Бухгалтерія: дозволяє вирішити всі проблеми, з якими стикається бухгалтерія того, чи іншого підприємства.
Система відповідає всім законодавчим вимогам, оскільки до складу конфігурації входить План рахунків, що відповідає Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій».
За потреби користувачі зможуть створити необхідні субрахунки в контексті аналітичного обліку.
Щодо оподаткування, слід підкреслити, що система підтримує різні варіанти оподаткування, наприклад:
1. Загальну систему оподаткування (застосовується до платників податків податку на прибуток та податку на додану вартість);
2. Спрощену податкову систему;
3. Єдиний податок (ЄП) з ПДВ;
4. ЄП без ПДВ.

19. Податок на додану вартість (ПДВ)
BAS Бухгалтерія може формувати та реєструвати всі необхідні податкові документи. У більшості випадків правило першої події застосовується до обліку ПДВ, тобто датою нарахування ПДВ є більш рання подія, - відвантаження чи сплата. Одночасно формується нормативний документ, за допомогою якого можна визначити розмір податкових зобов'язань та податкового кредиту. Програма також дозволяє вести податковий облік запасів для перевірки правильності розрахунків податкового кредиту.

20. Облік податку на прибуток
Для податкового обліку в BAS Бухгалтерії передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. Податковий план рахунків, реалізований у конфігурації, є частиною рекомендованого методу податкового обліку.
Облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Цей метод дозволяє враховувати валові доходи та витрати, товарно-матеріальні запаси, основні засоби тощо. З точки зору податку на прибуток, види діяльності, які потребують окремого обліку, класифікуються окремо.
На основі даних податкового обліку - автоматично формується декларація з податку на прибуток.

21. Спрощена система оподаткування
Ця конфігурація дозволяє реєструвати пов'язані з бухгалтерським обліком господарські операції в рамках спрощеної податкової системи на зразок «Книги обліку доходів та витрат».
Облік єдиного податку ведеться за допомогою оборотного регістру накопичення. Рух у цьому реєстрі виконується грошовими документами, документом «Авансовий звіт» та документом «Звіт про роздрібні продажі». Для юридичних та фізичних осіб автоматично формуються «Книга обліку доходів та витрат». Хоча ведення таких книг й було скасовано з 01.01.21 р., діюче законодавство не забороняє юридичним особам вести такі бухгалтерські Книги на добровільній основі.

22. Завершальні операції
Завершальні операції – це автоматизовані операції, що здійснюються в кінці періоду, включаючи переоцінку валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів тощо.
Бухгалтерський облік в BAS включає набір звітів-розрахунків, які відображають розрахунки, пов'язані з регулярними операціями в кінці місяця: «Розподіл непрямих витрат», «Переоцінка іноземної валюти» тощо.

23. Звітність: бухгалтерська, податкова й т.п.
BAS Бухгалтерія має у своєму розпорядженні набір стандартних звітів, які можна використовувати для аналізу даних по залишках, обороті рахунків та бухгалтерських проводках. Це можна зробити різними способами, в т.ч. за допомогою оборотно-сальдової або шахової відомості, аналізу субконто та різних діаграм.

24. Експрес-перевірка обліку
Швидка бухгалтерська перевірка допомагає користувачам у будь-який час отримати узагальнену та детальну інформацію про правильність даних. Усі перевірки поділяються на:
1. Положення про облікову політику.
2. Аналіз стану бухгалтерського обліку.
3. Операції з касою.
4. Облік податку на додану вартість.
5. Бухгалтерський облік виробничих операцій.
6. Визначення фінансових результатів.
Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарем до кожної проведеної перевірки, включаючи:
• контрольну мету;
• результати перевірки;
• можливі причини помилки;
• налагодження та усунення проблеми.

25. Регламентована звітність
BAS Бухгалтерія включає обов'язкові (регульовані) звіти, які мають бути подані власниками організацій, або відповідальними особами до контролюючих державних органів, включаючи форми бухгалтерського обліку, податкові декларації, звіти статистичних установ та державних фондів.
Нормативний звіт, поданий до податкового органу, може бути автоматично експортований (файл XML) у форматі, затвердженому державним органом, що реалізує податкову політику. Так звана «архітектура документа» (файл з розширенням *.xsd), на основі якої формується XML-файл із даними звітів, доставляється та оновлюється разом із набором регульованих звітів.
Ця конфігурація інтегрована разом з послугою електронної звітності «FREDO Звіт. Сервіс FREDO надає можливість безпосередньо з конфігурації:
1. Формувати стандартизовані звіти до різних державних установ.
2. Перевіряти заповнення (за допомогою вбудованих внутрішніх перевірок) та друкувати документи.
3. Шифрувати та підписувати за допомогою електронних цифрових підписів.
4. Надсилати звіти до контролюючого органу та отримувати квитанції про надсилання звітів до пункту призначення.
5. Зберегти електронні носії інформації.
6. Отримати розшифровку показників звітів «звіт FREDO» у конфігурації.
Користувачі можуть вибрати підсистему звітності: традиційну або послугу «FREDO Звіт».
Тісна інтеграція служби звітів FREDO зі стандартною конфігурацією дозволяє передавати дані системи бухгалтерського обліку без створення проміжних файлів експорту та отримувати розшифровки сум показників звітів «FREDO Звіт» у програмі.

26. Можливості обслуговування
BAS Бухгалтерія має такі сервісні функції:
1. Повнотекстовий пошук даних – це пошук довільного тексту на всіх об’єктах конфігурації (документи, каталоги тощо).
2. Завантаження курси обміну з Інтернету.
3. Завантаження класифікаторів й т.п.
Є можливість управління доступом до облікових даних. Тобто, реалізована можливість обмежувати доступ до облікових даних окремих організацій (юридичних осіб або індивідуальних підприємців). Користувач з обмеженими правами доступу не в змозі не тільки будь-яким чином вносити зміни, але навіть не може переглядати закриті для нього дані.

27. Функціональні можливості
Програма дозволяє використовувати функціональні опції з підтримкою користувача, щоб гнучко налаштувати інтерфейс відповідно до потреб користувача, програма має:
1. Режим розрахунків в іноземній валюті.
2. Облік зворотної тари.
3. Здійснення діяльність на основі договорів комісії.
4. Облік виробничої діяльності й т.п.
Якщо вимкнути параметр функції, документи (закладки та відомості про документ), звіти та каталоги, пов’язані з цією опцією, будуть виключені з інтерфейсу. В інтерфейсі зарезервовані лише поля, пов’язані з користувачем. Це значно зменшує навантаження на інтерфейс та покращує роботу в програмі. Якщо ж користувач активує цю функцію, документи, каталоги та звіти повернуться до інтерфейсу.
Онлайн-підтримка користувачів
Користувач програми може безпосередньо готувати та надсилати коментарі щодо використання програми під час її використання, звертатися до відділу технічної підтримки, отримувати та переглядати відповіді відділу технічної підтримки.
Автоматичне оновлення конфігурації
Конфігурація включає помічника оновлень конфігурації, який дозволяє отримувати інформацію про останні оновлення, випущені на вебсайті підтримки в Інтернеті, й автоматично встановлювати виявлені оновлення. Якщо файл оновлення отримано, помічник дозволяє виконувати оновлення, використовуючи файл доставки оновлень (*.cfu) або файл доставки конфігурації (*.cf) у будь-якому локальному або мережевому каталозі.

BAS Бухгалтерія ПРОФ

Возврат к списку

Рішення для крупного бізнесу

НАШ КОЛЛЕКТИВ